پرتره ای در معرفی چهره های برجسته پزشکی ایران
لیست قسمت ها
قسمت اول ؛ دکتر فریدون عزیزی
30 دقیقه
قسمت دوم ؛ دکتر مسلم بهادری
29 دقیقه
قسمت سوم ؛ دکتر شهریار دبیری
25 دقیقه
قسمت چهارم ؛ دکتر فریدون دواچی
29 دقیقه
قسمت پنجم؛ دکتر داریوش فرهود
27 دقیقه
قسمت ششم؛ دکتر اردشیر قوام زاده
29 دقیقه
قسمت هفتم؛ دکتر محمد غفرانی
26 دقیقه
قسمت هشتم؛ دکتر احمدرضا جمشیدی
28 دقیقه
قسمت نهم؛ دکتر احمد خالق نژاد طبری
28 دقیقه
قسمت دهم؛ دکتر باقر لاریجانی
26 دقیقه
قسمت یازدهم؛ دکتر سادات سید باقر مداح
30 دقیقه
قسمت دوازدهم؛ دکتر رضا ملک زاده
34 دقیقه
قسمت سیزدهم؛ دکتر علیرضا مصداقی نیا
28 دقیقه
قسمت چهاردهم؛ دکتر کاظم محمد
26 دقیقه
قسمت پانزدهم؛ دکتر احمد محیط
25 دقیقه
قسمت شانزدهم؛ دکتر مهدی آسمار
29 دقیقه
قسمت هفدهم؛ دکتر مسعود پزشکیان
29 دقیقه
قسمت هجدهم؛ دکتر علی اکبر سیاری
28 دقیقه
قسمت نوزدهم؛ دکترمحمدتقی یاسمی
30 دقیقه
قسمت بیستم؛ پروفسور محمدحسن کریمی نژاد
27 دقیقه
قسمت بیست و یکم؛ دکتر حسین ملک افضلی اردکانی
26 دقیقه
قسمت بیست و یکم؛ دکتر فرخ سعیدی
28 دقیقه
قسمت بیست ودوم؛ دکتر سید محمود طباطبایی فر
26 دقیقه
قسمت بیست وسوم؛ دکتر علی خلج
26 دقیقه
قسمت بیست وچهارم؛ دکتر عبدالرسول اکبریان
25 دقیقه
قسمت بیست وپنجم؛ دکتر ایرج فاضل
29 دقیقه
قسمت بیست وششم؛ دکتر علیرضا مرندی
27 دقیقه
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) می باشد.
Buy now