پرتره ای در معرفی چهره های برجسته پزشکی ایران
لیست قسمت ها
قسمت اول ؛ دکتر علیرضا مرندی
27 دقیقه
قسمت دوم ؛ دکتر محمدحسن کریمی نژاد
26 دقیقه
قسمت سوم؛ دکتر علیرضا مصداقی نیا
27 دقیقه
قسمت چهارم ؛ دکتر حسین ملک افضلی
21 دقیقه
قسمت پنجم ؛ دکتر کاظم محمد
27 دقیقه
قسمت ششم ؛ دکتر داریوش فرهود
24 دقیقه
قسمت هفتم ؛ دکتر سادات سید باقر مداح
23 دقیقه
قسمت هشتم ؛ دکتر اردشیر قوام زاده
25 دقیقه
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) می باشد.
Buy now